Jordánszky Elek: Magyar országban, 's az ahoz tartozó részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem' képeinek rövid leírása

“…ha ama boldogult buzgó hazafiak vallásszentelte ohajtásának csak némileg is megfelelhettem, s egyuttal a magyar katholikus népnek őseitől öröklött kegyeletes buzgóságát a Boldogasszony iránt ezen áldozatommal némileg emelhettem, teljesen megjutalmazva érzem magamat.

Bucsánszky Alajos,
kiadó.

3,500 Ft

Share on facebook
Megosztás Facebookon

Leírás

“E nevezetes könyvnek tartalmát, melyet ezennel átnyujtani van szerencsém keresztény katholikus embertársaimnak – ama nagynevü Eszterás Pál herczeg s magyarországi nádornak, a katholikus vallás egyik legszilárdabb bajnokának megelőző nyomain néhai főtisztelendő Jordánszky Elek, tinniniai felszentelt püspök, mint Máriának, az Üdvözitő anyjának rendithetlen példás tisztelője, csüggedetlen buzgósággal állitotta össze, az előszavában kifejezett ama benső óhajtással, melyet ide igtatni czélszerünek tartok: “Ki tudja nem leszek-e oly szerencsés, hogy mig magam egy uj bővebb kiadással szolgálhassak a Boldogasszony hiv tisztelőinek? Amint történt az én utmutatómmal, herczeg Eszterás Pállal is. Vagy pedig, talán másvalaki, utánam rövid idő mulva egy tökélyetsebb, s több és szebb képekkel szaporittatott gyüjteményt ki fog bocsátani szerelmes üdvözitőnk és az ő szent Szüz Anyjának dicsőségére!”